Статті

Шулюк Богдана Степанівна

Shuliuk

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: докторант

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 254 с.
 2. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 2. Шулюк, Б. Бюджетування соціальної сфери: зарубіжний досвід та українські реалії / Богдана Шулюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 144-147.
 3. Шулюк, Б. До питання історії і теорії бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 60-71.
 4. Шулюк, Б. С. Особливості бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг в умовах економічних трансформацій / Б. С. Шулюк // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 1. – С. 35-45.
 5. Шулюк, Б. С. Бюджетні програми в реалізації пріоритетів соціально-культурної політики: теоретичні засади та проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Б. С. Шулюк // Наука й економіка. – 2009. – Вип. 1 (13). – С. 33-40.
 6. Шулюк, Б. Парадигма ії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні /Б. Шулюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 82-90.
 7. Шулюк, Б. С. Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства / Б. С. Шулюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 80-84.
 8. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 9. Шулюк, Б. Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в Україні / Б. Шулюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.146-153.
 10. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 11. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 12. Шулюк, Б. Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарствв умовах економічної нестабільності / Богдана Шулюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 51-58.
 13. Шулюк, Б. Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 130-139.
 14. Шулюк, Б. С. Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн / Богдана Степанівна Шулюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 6. – С. 25-29.
 15. Шулюк, Б. С. Посилення дієвості державного фінансового контролю за виконанням бюджетних програм у сфері соціально-культурних послуг / Б. С. Шулюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 401-404.
 16. Shulyuk, B. S. Practice of Formation and Accomplishment of Budget Programs of socio-cultural Services Sphere / B. S. Shulyuk // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis. – Berlin, 2013. – P. 180-191.
 17. Шулюк, Б. Фінансові методи у структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства: наукові аспекти дослідження / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 2. – C. 37-48.
 18. Шулюк, Б.  Актуальні проблеми державного фінансування в контексті реалізації партнерських інфраструктурних проєктів держави і бізнесу [Текст] / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 2(67). – С. 79-93.
 19. Шулюк, Б. Дискусійні питання сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та проблеми його використання в Україні / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2022. – Вип. 1(70). – С. 36-48.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шулюк, Б. С. Особливості обліку доходів місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 296-301.
 2. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по державному бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 302-309.
 3. Шулюк, Б. С. Особливості визначення результатів виконання місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 336-343.
 4. Шулюк, Б. С. Контроль органів Державної казначейської служби України за виконанням бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 390-394.
 5. Шулюк, Б. С. Порядок проведення ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 408-412.
 6. Шулюк, Б. С. Визначення результатів виконання державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 328-335.
 7. Шулюк, Б. С. Митний контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 386-390.
 8. Шулюк, Б. С. Організація і планування ревізій та перевірок [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 403-407.
 9. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по місцевих бюджетах [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 309-314.
 10. Шулюк, Б. С. Рахункова палата України, її функції, права і завдання [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 379-382.
 11. Шулюк, Б. С. Контрольно-ревізійна робота, її завдання та напрями [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 394-399.
 12. Шулюк, Б. С. Оформлення та реалізація матеріалів ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 412-416.
 13. Шулюк, Б. С. Облік доходів державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 290-296.
 14. Шулюк, Б. С. Облік міжбюджетних відносин [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 315--328.
 15. Шулюк, Б. С. Податковий контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 382-386.
 16. Шулюк, Б. С. Державна аудиторська служба України, її завдання, повноваження та права [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 399-402.
 17. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 18. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.