Статті

Ярощук Олексій Вікторович

yarosschuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 214 с.
 2. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ярощук О. Корпоративний контроль та методи його захисту / О. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 142-154.
 2. Ярощук, О. Аналіз структури капіталу підприємства / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 341-349.
 3. Ярощук О. Методичні основи прогнозування фінансового стану акціонерного товариства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 226-232.
 4. Ярощук О. Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 219-223.
 5. Ярощук О. Прогнозування потреби акціонерних товариств в додаткових фінансових ресурсах / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 304-320.
 6. Ярощук, О. Моделі оцінки адекватності ризику та прибутковості / Олексій Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – C. 104-106.
 7. Ярощук О. Переваги нового порядку амортизації основних фондів / Олексій Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : науковий журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – C. 199-202
 8. Ярощук, О. Проблема доцільності поліпшення основних засобів / Олексій Ярощук // Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 289-291.
 9. Ярощук, О. Проблеми і перспективи регулювання відтворення основних фондів / Олексій Ярощук / Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 88-90.
 10. Ярощук, О. Формування інвестиційного портфеля: зміст та принципи / Олексій Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Ч. 2. – C. 429-431.
 11. Ярощук, О. В. Аналіз в прогнозуванні фінансових ринків / О. В. Ярощук // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : тези доп. і виступів ІІ Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молод. вчених / за ред. к. е. н., доц. Є. Є. Іоніна. – Донецьк : ТОВ Юго-Восток, 2005. – С. 204-205.
 12. Ярощук, О. В. Аналіз показників фінансової платоспроможності підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1 – C. 151-154.
 13. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування потреби у фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Проблеми адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. студ. конф. – К. : КНЕУ, 2002. – C. 204-206.
 14. Ярощук, О. В. Вплив внутрішніх обмежень фінансової звітності і упередженості керівництва підприємства на інформацію як джерело аналітичних досліджень / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – C. 6-8.
 15. Ярощук, О. В. До питання про доцільність використання окремих джерел для формування капіталу підприємства / О. В. Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – C. 621-625.
 16. Ярощук, О. В. До питання про оптимізацію структури джерел формування фінансових ресурсів підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 82-84.
 17. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління у передових країнах світу / О. В. Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 1. – C. 271-287
 18. Ярощук, О. В. Методичні підходи до реструктуризації промислових фірм в умовах транзитної економіки / О. В. Ярощук, О. В. Длугопольський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 201-203.
 19. Ярощук, О. В. Моделювання потреби підприємства в додаткових фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 13. – C. 69-79.
 20. Ярощук, О. В. Оптимізація структури капіталу за допомогою механізму фінансового левериджу / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. — Вип. 10, ч. 2. — C. 175-178.
 21. Ярощук, О. В. Особливості визначення фінансових ресурсів підприємств / О. В. Ярощук // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці першої Міжнар. другої Всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Ч. 1. – C. 233-235.
 22. Ярощук, О. В. Проблемы диагностики финансового состояния акционерных обществ / О. В. Ярощук, Б. М. Корецький // Proceedinq Fifth international scientific conference «Investments in the future» : тези конф. – Varna : Graphic Ltd., 2005. – Р. 66-72.
 23. Ярощук, О. В. Про необхідність застосування показників росту обсягу реалізації продукції в перспективному аналізі / О. В. Ярощук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2004. – № 3. – C. 213-219.
 24. Ярощук, О. В. Розрахунок показників платоспроможності підприємства на основі нової форми бухгалтерського балансу згідно з національним стандартом бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – C. 163-166.
 25. Ярощук, О. Оцінка загрози фінансової кризи на підприємстві / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 382-385.
 26. Ярощук, О. Аналіз системи економічної безпеки підприємства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 378-381.
 27. Ярощук, О. Аналітичні дослідження в процесі побудови системи захисту компанії від недружнього поглинання / О. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – Тернопіль : Економічна думка, 2006. - № 5. – С. 105-108.
 28. Ярощук, Олексій Дні науки в Університеті : [про студентську наукову конференцію 15 квітня в ТНЕУ на тему "Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації"] / Олексій Ярощук // Університетська думка. – 2008. – № 5-6. – С. 3.
 29. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань / Олексій Вікторович Ярощук, Ірина Дмитрівна Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 136-154.
 30. Ярощук, О. В. Экономическая безопасность предприятия в условиях глобализации / О. В. Ярощук // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. –Донецк : ДонНУ, 2007. – С. 48-59.
 31. Ярощук, О. В. Методологічні підходи до проведення діагностичних досліджень кризового стану підприємства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Випуск 3 (19).
 32. Ярощук, О. В. Системна оцінка стійкості функціонування підприємства / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 10. – С. 197-205.
 33. Ярощук, О. В. Ризик-менеджмент в управлінні капіталом підприємства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 460-466.
 34. Ярощук, О. В. Доходний підхід до оцінювання вартості компанії / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 18. – С. 192-195.
 35. Ярощук, О. В. Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 236-240.
 36. Ярощук, О. В. Оцінка впливу умов реалізації інвестиційного проекту на його ефективність / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 213-217.
 37. Ярощук, О. В. Проблеми оцінки вартості капіталу акціонерного товариства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 18.
 38. Ярощук, О. В. Оцінка в бухгалтерському обліку емісійних операцій акціонерних товариств / О. В. Ярощук // Вісник Хмельницького національного університету. – № 4, т. 3.
 39. Ярощук, О. В. Корпоративний захист: проблеми нормативного забезпечення / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах : монографія / О. В. Ярощук. – Тернопіль : Економічна думка. – 1999. – 63 с.
 2. Шкарабан, С. І. Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства: монографія / С. І. Шкарабан, Б. М. Корецький, О. В. Ярощук. – Тернопіль: Тайп, 2010. – 300 с.
 3. Здреник, В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В. С. Здреник, О. В. Ярощук . – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
 4. Шкарабан, С. Діагностика прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства : монографія / С. Шкарабан, Б. Корецький, О. Ярощук. – Тернопіль : ТАЙП, 2008. – 337 с.
 5. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 6. Бутов, А. М. Аналіз системи захисту бізнесу від поглинання [Текст] / А. М. Бутов, О. В. Ярощук // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 315-342.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів V курсу спеціальності 7.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінансовий аналіз» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 2. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 3. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 92 с.
 4. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Фінанси» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 92 с.
 5. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 6. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] / Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400 с.
 7. Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 22 с.
 8. Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 23 с.