Іванова Анна Миколаївна

1533031639 1517395625 267b4528Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іванова, Анна Миколаївна Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 232 с.
 2. Іванова, Анна Миколаївна Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Іванова, А. М. Пряме оподаткування в контексті розширення бази оподаткування в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 93-104.
 2. Іванова, А. М. Інструменти фіскальної консолідації та анліз їх застосування в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 100-115.
 3. Заклекта-Берестовенко, Олена Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці [Текст] / Олена Заклекта-Берестовенко, Анна Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 74-83.
 4. Іванова, А. М. Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 61-67.
 5. Іванова, Анна Рівень децентралізації бюджетних повноважень : українські реалії [Текст] / Анна Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 120-121.
 6. Іванова, Анна Соціально-економічні наслідки фіскальної консолідації [Текст] / Анна Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 154-155.
 7. Іванова, Анна Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / Анна Іванова // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 148-157.
 8. Маршалок, Тарас Фіскальна консолідація та фіскальна децентралізація – перспективи спільної реалізації в Україні [Текст] / Тарас Маршалок, Анна Іванова // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 154-155.
 9. Вацлавський, О. І. Система бюджетного контролю та методологічні засади її організації [Текст] / О. І. Вацлавський, А. М. Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 127-129.
 10. Іванова А. М. Вплив фіскальної консолідація на економічний розвиток держави [Текст] / А. М. Іванова // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 30 жовтня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 172-173.
 11. Іванова А. М. Децентралізація бюджетних повноважень: переваги та недоліки [Текст] / А. М. Іванова // Тенденції планування та реформування економіки в сучасних умовах: збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-прак. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 25-26 березня 2016 р.). – К.: Аналітичний центр “Нова Економіка”, 2016. – С. 109-111.
 12. Іванова А. М. Ефективність інструментів фіскальної консолідації в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 146-149.
 13. Іванова А. М. Прямі податки як основа наповнення місцевих бюджетів [Текст] / А. М. Іванова // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2016. – С. 195-198.
 14. Іванова А. М. Теоретико – організаційні засади виникнення конфлікту фіскальних інтересів центру та регіонів України [Текст] / А. М. Іванова // Економічний дискус: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 206 – 210.
 15. Іванова А. М. Теоретичний підхід до визначення змісту фіскальної консолідації [Електронний ресурс] / А. М. Іванова // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 16. Иванова А. Фискална консолидация: европейският опит и необходимостта от прилагането й в Украйна [Текст] / А. Иванова // Народностопански архив, 2016. – №4. – С. 52-65.
 17. Іванова А. М. Фінансова достатність місцевих бюджетів в умовах децентралізації [Текст] / А. М. Іванова // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (Львів, 18-19 березня 2016 року) / ГО “Львівська економічна фундація”. – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 70-73.
 18. Іванова, А. М. Фіскальні дисбаланси в Україні та шляхи їх подолання [Текст] / Анна Іванова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2016. - Т. 21. - Вип. 7-1(49). - С. 137-142.
 19. Іванова, А. Особливості забезпечення соціального захисту в умовах децентралізації бюджетних повноважень / Анна Іванова // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 38–47.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 182 с.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с. - До 50-річчя ТНЕУ.