Статті

Зигрій Ольга Володимирівна

Зигрій

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зигрій, Ольга Володимирівна Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Володимирівна Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 218 с.
 2. Зигрій, Ольга Володимирівна Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Володимирівна Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Зигрій, О. В. Модернізація економічних відносин у бурякоцукровому виробництві [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Українська наука: реалії та перспективи : матеріали І Всеукр. Інтернет-конф. [Тернопіль, 22-23 лют. 2011 р.]. – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 27–28.
 2. Зигрій, О. Ефективність використання Інтернет при зборі маркетингової інформації / Ольга Зигрій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип.8. ч.2. – С. 158-161.
 3. Зигрій, О. Формування маркетингової стратегії росту інтегрованого бурякоцукрового виробництва [Електронний ресурс] / Ольга Зигрій // Приднепровский научный весник : научный журнал. – Днепропетровск, 2011. – № 2 (112). – С. 36-43.
 4. Зигрій, О. Організаційні основи розвитку аграрного маркетингу з використанням міжнародного досвіду / Ольга Зигрій // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 196-203.
 5. Заставнюк, Л. І. Проблеми сталого розвитку сільського господарства України у контексті аграрних трансформацій [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журн. – Хмельницький, 2011. – № 7. – С. 35-38.
 6. Зигрій, О. В. Фінансування підприємств АПК: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / О. В. Зигрій // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акд. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 135-138.
 7. Зигрій, О. До питання ефективності виробництва цукрових буряків в інтегрованому бурякоцукровому виробництві / Ольга Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Економічні науки. – 2008. – № 10. – С. 11-14.
 8. Зигрій, О. В. Аналіз використання можливостей експорту цукру українськими виробниками / О. Зигрій // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 153-160.
 9. Зигрій, О. Організаційно-економічні засади формування інтегрованого бурякоцукрового виробництва на інноваційній основі / О. Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Економічні науки. – 2007. – № 7. – С. 14-17.
 10. Дудар, Т. Методологія дослідження бурякоцукрового підкомплексу АПК / Т. Дудар, О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 203-209.
 11. Зигрій, О. Теоретичні основи формування економічних відносин в умовах ринку / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С.18-22.
 12. Зигрій, О. Регіональні проблеми розвитку буряківництва / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 214-217.
 13. Зигрій, О. Проблеми формування економічних взаємовідносин сільськогосподарських підприємств на зовнішньому ринку / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – №13. – С. 117-118.
 14. Зигрій, О. В. Визначення пропорцій розподілу грошової виручки від реалізації цукру / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 162-165.
 15. Зигрій, О. В. Основні підходи до вирішення проблем раціональних економічних відносин між учасниками інтеграційного процесу [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С. 227-229.
 16. Зигрій, О. В. Перспективи розвитку інтеграційних процесів в бурякоцукровому виробництві в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 15-18.
 17. Зигрій, О. Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств / Ольга Зигрій // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 208-210.
 18. Зигрій, О. В. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 243-249.
 19. Заставнюк, Л. І. Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Інноваційна економіка.– 2015. – № 2. – C. 128-133.
 20. Зигрій, О. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу на інноваційній основі / О. Зигрій, Т. Дудар // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль : Добрі справи, 2007. –  № 1 (3). – С. 129-135.
 21. Зигрій, О. Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру [Електронний ресурс] / О. Зигрій // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – Київ, 2013. – № 11. – С. 19-23.
 22. Зыгрий, О. В. Организация самостоятельной работы студентов как условие личностно-ориентированного обучения / Л. И. Заставнюк, О. В. Зыгрий // Экономика и социум : электронн. научн.-практ. период. издание. – Саратов (Россия), 2014. – № 1 (10). – С. 50-64. 
 23. Зигрій, О. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення [Текст] / Ольга Зигрій // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 64-68.
 24. Зигрій, О. Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель [Текст] / Ольга Зигрій // Актуальні проблеми правознавства. - 2017. - Вип. 1. - С. 70-74.
 25. Зигрій, О. В. Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємств / О. В. Зигрій // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 105-108.
 26. Зигрій, О. В. Деякі питання щодо впливу мораторію на становлення та розвиток ринку землі в Україні / О. В. Зигрій // Економіка та суспільство. - 2017. - №8. - С. 250-254.
 27. Зигрій, О. В. Механізм збуту в системі збутового маркетингу / О. В. Зигрій // Зб. доповідей наук.-практ. конф. ЧІПБ ТНЕУ „Актуальні проблеми функціонування і розвитку підприємств”, (Чортків, 26.05.2010 р.). - Чортків : Поліграфіст, 2010. – С. 15-22.
 28. Зигрій, О. В. Модернізація економічних відносин у бурякоцукровому виробництві / О. В. Зигрій // Матеріали Першої Всеукр. Інтернет-конф. „Українська наука: реалії та перспективи”, (м. Тернопіль, 22-23 лютого 2011 р.). – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 27–28.
 29. Зигрій, О. В. Особливості розвитку вищої освіти в Україні / О. В. Зигрій // Сб. научн. трудов по материалам Междун. научн.-практ. конф. „Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2009”, (Одесса, 21-28 декабря 2009 г.) / За ред., д.т.н., проф. Шибаева А.Г. – Одесса : Черноморье. – 2010. – С. 23 –26. – (Том 21 : Педагогика, психология и социология).
 30. Зигрій, О. В. Правові аспекти мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення [Текст] / О. В. Зигрій // Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конферкенції, (Кременчук, 16-18 листопада 2016 року). – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 271 – 273.
 31. Зигрій, О. В. Проблеми конкурентоспроможності підприємств / О. В. Зигрій // Зб. доповідей наук.-практ. конф. ЧІПБ ТНЕУ „Актуальні проблеми функціонування і розвитку підприємств”, (Чортків, 26.05.2010 р.). - Чортків : Поліграфіст, 2010. – С. 10-15.
 32. Дудар, Т. Г. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу на інноваційній основі / Т. Г. Дудар, О. В. Зигрій // Інноваційна економіка АПК. Тернопіль : Добрі справи, 2007. – №1(3). – С. 129–135.
 33. Зигрій, О. В. Стратегічні напрями розвитку продовольчого ринку України в контексті продовольчої безпеки / О. В. Зигрій // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2016. - № 9. – С. 115-119.
 34. Зигрій, О. В. Формування інтеграційних процесів в бурякоцукровому виробництві / О. В. Зигрій // Сб. научн. трудов по материалам Междун. научн.-практ. конф. „Современные пробле мы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образо вании’ 2009”, (Одесса, 21-28 декабря 2009 г.) / За ред., д.т.н., проф. Шибаева А.Г. – Одесса : Черноморье, 2009. – С. 38-42. (Том 5 : Экономика).
 35. Зигрій, О. В. Європейський підхід до модернізації державної служби України / О. В. Зигрій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід», 8-9 квітня 2016 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – С. 329-331.
 36. Зигрій, О. Поняття та структура екологічного обовʼязку [Текст] / Ольга Зигрій, Світлана Крамарчук, Тетяна Крамарчук // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 131-136.
 37. Зигрій, О. Дерегуляція у сфері правового регулювання земельних відносин або нова «земельна конституція» [Текст] / Ольга Зигрій, Юлія Ковальчук // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 136-141.
 38. Зигрій, О. Законодавче забезпечення процесу становлення та функціонування ринку землі в Україні [Текст] / Ольга Зигрій // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 117-121.
 39. Зигрій, О. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу [Текст] / Ольга Зигрій, Юлія Ковальчук, Тетяна Кондрат // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 167-173.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Зигрій, О. В. Правові проблеми використання земель сільськогосподарського призначення [Текст] / О. В. Зигрій // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 149-160.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.