Статті

Белова Ірина Михайлівна

lukava

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Белова, Ірина Михайлівна Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Белова Ірина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 259 с.
 2. Белова, Ірина Михайлівна Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва [Текст] : автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності) / І. М. Белова. — К. : НААН Укр. Нац. науковий центр "Ін-т аграр. екон.", 2012. — 21 с.

Публікації:

Статті:

 1. Лукава, І. Підвищення організаційного та методологічного рівня обліку витрат та виходу продукції рослинництва / Ірина Лукава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 225-227.
 2. Лукава, І. Особливості діючої системи управлінського обліку в рослинництві / Ірина Лукава, Тетяна Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2004.– № 16.– С. 200-203.
 3. Лукава, І. Нормативний метод обліку як засіб управління виробництвом [Електронний ресурс] / І. М. Лукава // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2010. – № 5. – С. 126-125.
 4. Лукава, І. Організація оперативного аналізу для прийняття управлінських рішень в галузі рослинництва [Електронний ресурс] / І. М. Лукава // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 110-114.
 5. Белова, І. М. Сутність управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством / І. М. Белова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 169-171.
 6. Белова, І. М. Управлінський облік в умовах сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1. – С. 234-236.
 7. Белова, І. М. Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 2 (57). – С. 240-245.
 8. Белова, І. М. Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством / І. М. Белова // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – C. 240-245.
 9. Белова, І. М. Нормативний метод обліку один із способів оперативного управління виробництвом / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2006. – № 2. – С. 105-114.
 10. Белова, І. М. Принципи розподілу накладних витрат між видами продукції / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2006. – № 1. – С. 134 - 143.
 11. Белова, І. М. Особливості організації управлінського обліку виробництва продукції рослинництва  / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2006. – № 3. – С. 113-119.
 12. Белова, І. М. Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П(С)БО «Біологічні активи» / І. М. Белова // Облік і фінанси АПК : наук.-вироб. журнал. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 98-101.
 13. Белова, І. М. Місце внутрігосподарського (управлінського) обліку в системі управління сільськогосподарським підприємством / І. М. Белова // Агроінком. – Київ, 2008. – № 3-4. – С. 94-98.
 14. Белова, І. М. Рівень обліково-аналітичного забезпечення управління сільськогосподарським виробництвом / І. М. Белова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. 2. − С. 190-193.
 15. Белова, І. М. Організація обліку в рослинництві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2011. – № 4 − С. 110-114.
 16. Белова, І. М. Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управліньського обліку [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. – № 1 (16). – С. 52-55.
 17. Белова, І. М. Особливості розвитку управлінського обліку в системі управління / І. М. Белова // Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. – № 2 (17). – С. 937-940.
 18. Белова, І. М. Теоретичні основи організації управліньського обліку в рослинництві / І. М. Белова // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 1 (5), ч. 1. – С. 13-18.
 19. Белова, І. М. Побудова управлінського обліку в рослинництві в світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 «Біологічні активи» та галузевого управління [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Бізнес Інформ : наук. журнал. – Харків, 2015. – № 3. – С. 184-191. 
 20. Белова, І. М. Теоретичні основи облікової політики / І. М. Белова // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 2, т. 1 (222). – С. 84-90. 
 21. Белова, І. М. Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. видання. – Миколаїв,  2015. – Вип. 3. – С. 821-826.
 22. Белова, І. М. Теоретико-методологічні розробки з управлінського обліку в галузі рослинництва [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 246-252.
 23. Белова, І. М. Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками [Електронний ресурс] / І. М. Белова, Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 217-220.
 24. Дідоренко, Т. В. Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2014. - № 12(1). - С. 126-129.
 25. Дідоренко, Т. В. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 410-414.
 26. Белова, І. М. Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях [Електронний ресурс] / І. М. Белова, І. В. Спільни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(1). - С. 22-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Белова, І. М. Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємсвта [Текст] / І. М. Белова // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 274-293.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Белова, І. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / І. М. Белова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 125 с.
 2. Дерій, В. А. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / В. А. Дерій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 225 с.
 3. Лукава, І. М. Історія розвитку бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / І. М. Лукава. – Тернопіль : ТАЙП, 2003. – 208 с.
 4. Завитій, О. П. Організація і методика аудиту [Текст] : Опорний конспект лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 251 с.
 5. Завитій, О. П. Ревізійна справа [Текст] : курс лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 165 с.
 6. Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 22 с.
 7. Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 23 с.