Статті

Біловус Леся Іванівна

bilovys

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості І. Світличного та В. Стуса) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Л. І. Біловус ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер.: Р. Т. Гром'як . – Тернопіль, 2003. – 172 с.
 2. Біловус, Леся Іванівна. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В.Стуса та І.Світличного) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Біловус Леся Іванівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2003. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська.
 2. Біловус, Л. Тарас Шевченко – духовний батько сучасного українського народу / Леся Біловус // Університетська думка. - 2011. - 31 берез. (№ 6) - С. 7.
 3. Біловус, Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Мандрівець. – 2011. – № 2. – С. 83-85.
 4. Біловус, Л. Проблеми моделювання та аналізу внутрішнього лексикону людини [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2011. –  Вип. 31. – С. 46-49.
 5. Біловус, Л. І. Алюзії як компонент інтертекстуальності поетичних текстів І. Світличного / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С. 32-36.
 6. Біловус, Л. І. Гендерна лінгвістика: методологічні засади / Л. І Біловус // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В. Вернадского, 2010. –  № 194. – С. 148-150.
 7. Біловус, Л. І. Дослідження рецепції Фрідріха Гельдерліна в Україні / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. –  Вип. 22. – С. 343-346. – Рец. на кн. : Чуловський, Б. Фрідріх Гельдерлін: особливості рецепції в Україні. – Дрогобич, 2006. –186 с.
 8. Біловус, Л. І. «Друга стать» в історії формування філософської думки / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 251-253.
 9. Біловус, Л. І. Жінка як текст: гендерний аспект / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. – Вип. 21. – С. 19-23.
 10. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 13. – С. 100-103.
 11. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. – 2004. – Вип. 33. – С. 246-254.
 12. Біловус, Л. І. Концепція інтертекстуальності: питання функціонування та рецепції / Л. І. Біловус //  Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми : наук. семінар. – Тернопіль, 2006. – С. 200-205.
 13. Біловус, Л. І. Навчання мови і гендер / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 44-49.
 14. Біловус, Л. І. Посвяти як елемент інтертекстуальності поезії В. Стуса / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. –Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С. 115-119.
 15. Біловус, Л. І. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи / Л. І. Біловус // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [ Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 6-8
 16. Біловус, Л. І. Ремінісценції як компонент інтертекстуальності тексту поезій В. Стуса / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 96-99.
 17. Біловус, Л. Мова як важливий чинник соціокультурної ідентичності нації та особистості / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – С. 164-169.
 18. Біловус, Л. Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві (за результатами опитування студентів) / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 12. – С. 115-123.
 19. Біловус, Л. Рецепція творчої постаті Т. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус // Вісник  Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 25-28.
 20. Біловус, Л. Творча особистість Т. Г. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус //       Zbiór raportów naukowych. «Współczesne tendencje w nauce i edukacji». – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 26-31.
 21. Біловус, Л. Фольклорна парадигма жіночої прози / Л. Біловус // Славістичні записки. – Тернопіль : ТЕІПО, 2008. – Вип. 3 (7). – С. 125-128.
 22. Біловус, Л. Формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Л. Біловус // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. ІV Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 224-225.
 23. Біловус, Л. І. Тарас Шевченко в україномовній періодиці США / Л. І. Біловус // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 11-12.
 24. Біловус, Л. І. Інформаційний простір: термінологічні пошуки та реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 75-80.
 25. Біловус, Л. І. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Український інформаційний простір : наук. журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ : у 2-х ч. – – К. : КНУКІМ, 2013. – Ч. 1. – С. 188-191.
 26. Біловус, Л. І. Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 27-31.
 27. Біловус, Л. І. Український католицький університет в україномовній періодиці США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 33-37.
 28. Біловус, Л. І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Олена Конопліцька // Studia methodologica. – Тернопіль : Науково-редакційний відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 167-174.
 29. Біловус, Л. І. Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 45-48.
 30. Біловус, Л. І. Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – С. 74-77.
 31. Біловус, Л. І. Периодика украинской диаспоры США (1991-2013 гг.) как фактор сохранения национальной идентичности [Електронний ресурс ] / Л. І. Біловус // European Applied Sciences. – 2015. –  № 4. – P. 19-21.
 32. Біловус, Л. І. Роль україномовних періодичних видань США у формуванні та дотриманні родинних цінностей [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Canadian Journal of Education and Engineering. – Ottawa : Ottawa University Press, 2015. – № 2 (12), vol. III. – Р. 380-387.
 33. Біловус, Л. Інформаційний простір української діаспори США як транслятор діяльності шкіл українознавства щодо збереження національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2016. - Вип. 17. - С. 42-51.
 34. Біловус, Л. Український католицький університет у контексті збереження і формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами діаспорної преси США) [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 50-52.
 35. Біловус, Л.  Діяльність Гарвардського інституту українських студій після 1991 року в напрямі збереження національної ідентичності (в оцінці українськомовної періодики США) [Текст] / Леся Біловус, Оксана Гомотюк // Гуманітарні студії : історія та педагогіка. – 2021. – № 1. – С. 8-25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) [Електронний ресурс] : монографія / Л. І. Біловус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 608 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 2. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 4. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.
 5. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Біловус, Л. І. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль : GREG, 2009. – 32 с.
 2. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності як модус новаторства у творчих феноменах В. Стуса та І. Світличного / Л. І. Біловус. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 126 с.
 3. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2003. – 36 с.
 4. Біловус, Л. І. Українська мова : метод. вказівки та завдання до виконання самостійних робіт (для студентів І та ІІ курсів коледжу) / Л. І. Біловус. –Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 73 с.
 5. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : метод. рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання / Л. І. Біловус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 64 с.
 6. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2009. – 51 с.
 7. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 8. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 9. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад. : Л. І. Біловус, О. В. Блашків, Т. Т. Вількова [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. - 92 с.
 10. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад. : Л. І. Біловус, О. В. Блашків, Т. Т. Вількова [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. - 92 с.