Статті

Карапетян Ольга Михайлівна

Karapetian

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с.
 2. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 5. – С. 100-104.
 2. Карапетян, О. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток: концептуальні підходи / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 87-94.
 3. Карапетян, О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 49-59.
 4. Карапетян, О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2008. – № 10. – С. 101-109.
 5. Карапетян, О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 80-89.
 6. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян.
 7. Карапетян, О. М. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України :  зб. наук. праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 27. – С. 132-138.
 8. Карапетян, О. Проблеми та реалії прибуткового оподаткування громадян України / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад.. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 146-148.
 9. Рибак, Сергій Боргова стійкість України: критерії оцінювання та особливості методології / Сергій Рибак, Ольга Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 49-57.
 10. Карапетян, О. М. Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань України в контексті досвіду європейських країн / О. М. Карапетян // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. – 2011. - № 16. – С. 43-50.
 11. Карапетян, О. Проблеми оцінки боргової стійкості України / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 93-99.
 12. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – С. 146-149.
 13. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян.
 14. Карапетян, О. Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави / О. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 153-161.
 15. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління / О. М. Карапетян // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 2. – С. 304.
 16. Карапетян, О. М. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним зовнішнім боргом / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – Вип. 1 (9). – С. 48-55.
 17. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги – XXI, 2010. – Вип. I (37). – С. 182-189.
 18. Карапетян, О. М. Глобалізаційні детермінанти національної боргової політики [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 33-36.
 19. Карапетян, О. М. Кредитний рейтинг як інструмент впливу на індикатори фінансової стійкості держави [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 4. – С. 75-79.
 20. Карапетян, О. М. Особливості функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Наука й економікам : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2014. – Вип. 4 (36). – С. 28-35.
 21. Карапетян, О. М. Cуверенна боргова криза: передумови виникнення, наслідки та шляхи виходу [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Глобальні та національні проблеми економіки : електронн. наук. фах. видання. – 2015. – № 8.
 22. Карапетян, О. М. Сучасні асиметрії ринку внутрішніх боргових зобов’язань України / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2015. – Вип. 4. – С. 45-52.
 23. Карапетян, О. М. Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Карапетян, О. М. Боргова безпека держави [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 97-102.
 2. Карапетян, О. М. Зовнішній державний кредит [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 60-68.
 3. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.