Статті

Карпишин Наталя Іванівна

KarpyshynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 187 c.
 2. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карпишин, Н. І. Держава і ринок медичних послуг: концептуалізація причин і наслідків взаємодії / Н. І. Карпишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – С. 118-124.
 2. Карпишин, Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Наталія Карпишин, Інна Українець // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 12. – С. 136-140.
 3. Карпишин, Н. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Наталія Карпишин // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 99-104.
 4. Карпишин Н. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров'я / Наталія Карпишин, Марія Комуніцька // Світ фінансів.– 2008.– № 1.– С. 110-118.
 5. Карпишин, Н. Сутність, джерела та форми фінансового забезпечення охорони здоров'я / Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 63-72.
 6. Карпишин, Н. Сутнісно-теоретичні аспекти кошторисного фінансування / Н. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 62-69.
 7. Карпишин, Н. І. Фінансовий стан охорони здоров'я України в умовах ринкових перетворень / Н. І. Карпишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 156-158.
 8. Карпишин, Н. Витрати на охорону здоров'я як своєрідна форма капіталовкладень у людину / Наталія Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 89-93.
 9. Карпишин, Н. І. Добровільне медичне страхування в Україні : стан і перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 10. Карпишин, Н. І. Державна експансія на ринку медичних послуг : історія і сучасність / Н. І. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - № 12. – С. 92-95.
 11. Карпишин, Н. І. Механізм розподілу видатків між бюджетами за функцією “Охорона здоров’я” / Н. І. Карпишин // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. - № 12. - С. 149-152.
 12. Карпишин, Н. І. Обов’язкове медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 190, т. І. – С. 57-65.
 13. Карпишин, Н. І. Державні соціальні гарантії з охорони здоров’я в Україні / Н. І. Карпишин, М. П. Комуніцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4 (T. 1.) – С. 84-88.
 14. Карпишин, Н. І. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 15. Карпишин, Н. І. Еволюція фінансового забезпечення охорони здоров’я в України / Н. І. Карпишин // Фінанси України. – 2001. - № 10. – С. 145-151.
 16. Башуцька, О. С. Проблеми і напрями оптимізації витрат бюджетного закладу в умовах становлення системи тендерних відносин / О. С. Башуцька, Н. І. Карпишин // Вісник Хмельницького національного університету. Серія. : Економічні науки. – 2006. – Т 2. – 34. – С. 79-83.
 17. Карпишин, Н. І. Напрями підвищення якості і доступності медичних послуг в Україні [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 18. Карпишин, Н. І. Вдосконалення планування та здійснення видатків місцевих бюджетів наохорону здоров'я [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 19. Карпишин, Н. Бюджетування в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 164-169.
 20. Карпишин, Н. І. Класичні принципи місцевого оподаткування: досвід і потенціал реалізації в Україні / Н. І. Карпишин, Н. В. Фесянова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 6. С. 63-69.
 21. Карпишин, Н. І. Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Н. І. Карпишин //Формування ринкових відносин в Україні.– 2013.– № 11.– С. 156-162.
 22. Карпишин, Н. Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна / Н. Карпишин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 118-125.
 23. Карпишин, Н. Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості / Наталія Карпишин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 138-151.
 24. Карпишин, Н. І. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я та можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 25. Карпишин, Н. І. Актуальні проблеми бюджетного планування видатків на охорону доров’я та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Наталія Іванівна Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 233, т. І. – С. 200-208.
 26. Карпишин, Н. І. Сучасні тенденції формування доходів держави [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 27. Карпишин, Н. І. Фінансова політика органів місцевого самоврядування: сучасні реалії і проблеми [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 28. Карпишин, Н. І. Податкові надходження державного бюджету України [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 29. Карпишин, Н. І. Фінансова поведінка людини: причини і закономірності ірраціональності [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 30. Карпишин, Н. І. Заощаджувальна поведінка вітчизняних і зарубіжних домогосподарств [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 31. Карпишин, Н. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Торгівля, комерція, підприємництво (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова) : зб. наук. праць. – Львів, 2001. – С. 341-344.
 32. Карпишин, Н. Пільгове податкове законодавство як стимул для розвитку охорони здоров’я в Україні / Н. Карпишин // Финансы, учет, банки : сб. научн. трудов. –  Донецк : ДонНУ, 2002. – Вып. 8, ч. 1. – С. 138-141.
 33. Карпишин, Н. І. Власні доходи місцевих бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування [Текст] / Н. І. Карпишин // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали Загальноунів. наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 10 квіт. 2013 р.] / уклад. В. В. Письменний ; О. П. Кириленко. - Тернопіль : Вектор, 2013. - С. 44-48.
 34. Булавинець, В. Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан та перспективи / В. Булавинець, Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 96-110.
 35. Карпишин, Н. Проблеми фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні / Наталія Карпишин // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 2. – C. 32-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 3. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Карпишин, Н. І. – С. 96–115.
 4. Карпишин, Н. І. Видатки бюджетів на духовний і фізичний розвиток [Текст] / Н. І. Карпишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 510-519.
 5. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Карпишин, Н. І. Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 54-59.
 2. Карпишин, Н. І. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 70-75.
 3. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. комплекс для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 131 с.