Статті

Пуцентейло Петро Романович

pucenteylo

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пуцентейло, Петро Романович Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку м'ясного скотарства України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Петро Романович Пуцентейло. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 454 с.
 2. Пуцентейло, Петро Романович Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку м'ясного скотарства України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Петро Романович Пуцентейло.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 39 с.
 3. Пуцентейло, Петро Романович Ефективність виробництва в підприємницьких структурах аграрної сфери [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Пуцентейло Петро Романович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. – 214.
 4. Пуцентейло, П. Р. Ефективність виробництва в підприємницьких структурах аграрної сфери [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Пуцентейло Петро Романович ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". - К., 2004. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Пуцентейло, П. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку галузі м'ясного скотарства / П. Р. Пуцентейло // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 80-85.
 2. Пуцентейло, П. Теоретичні засади конкуренції: еволюційно-генетичний аспект / Петро Пуцентейло // Наука молода : зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 12. – С. 37-43.
 3. Пуцентейло, П. Виробничо-господарська діяльність фермерських агроформувань регіону на сучасному етапі ринкових перетворень / П. Пуцентейло // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002.– Вип. 7.– С. 52-55.
 4. Пуцентейло, П. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою / Петро Пуцентейло // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 4.– С. 32-42.
 5. Пуцентейло, П. Р. Теоретико-методологічні основи дослідження економічної сутності конкуренції / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 107-114.
 6. Пуцентейло, П. Р. Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності економіки України / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4.– С. 81-84.
 7. Пуцентейло, П. Тенденції розвитку та фактори формування конкурентоспроможності регіонального ринку сільськогосподарської продукції / П. Пуцентейло // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006.– № 11. – С. 43-46.
 8. Пуцентейло, П. Р. Інноваційна складова підвищення конкурентоспроможності / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2007.– № 3. – С. 55-58.
 9. Пуцентейло, П. Р. Підвищення конкурентоспроможності економіки України на інноваційній основі / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 94-100.
 10. Пуцентейло, П. Теоретичні концепції розвитку конкурентного середовища / П. Пуцентейло // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2007. – № 21.– С. 44-47.
 11. Пуцентейло, П. Р. Конкуренція як економічна категорія / П. Р. Пуцентейло // Економіка АПК. – 2007. – № 4.– С. 122-126.
 12. Пуцентейло, П. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємницьких структур / Петро Пуцентейло // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19.– С. 176-179.
 13. Пуцентейло, П. Р. Ефективність виробництва в підприємницьких структурах / П. Р. Пуцентейло // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 51-57.
 14. Пуцентейло, П. Особливості розвитку фермерських господарств у Тернопільській області / Петро Пуцентейло // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 195-199.
 15. Пуцентейло, П. Розвиток нових організаційно-правових форм господарювання в АПК України / Петро Пуцентейло // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 139-140.
 16. Пуцентейло, П. Організаційно-правові перетворення в АПК Тернопільської області на сучасному етапі / Петро Пуцентейло // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. Тернопіль, 2002. – № 12. – С. 196-200.
 17. Пархомець, М. К. Аналіз сучасного стану розвитку м’ясного скотарства в Україні / М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 62-67.
 18. Пуцентейло, П. Р. Оцінка стану розвитку виробництва м’яса великої рогатої худоби в Україні [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3 (17). – С. 74-81.
 19. Пуцентейло, П. Р. Перспективи розвитку виробничого потенціалу м’ясного скотарства України [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1 (4). – С. 9-17.
 20. Пуцентейло, П. Р. Поточні проблеми та стратегічні завдання галузі м’ясного скотарства України / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 3-8.
 21. Пуцентейло, П. Р. Стан розвитку підприємницьких агроформувань Тернопільської області / П. Р. Пуцентейло // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. - 2005. - Вип. 10. - С. 70-73.
 22. Пуцентейло, П. Р. Інноваційна діяльність як невідємна складова підвищення конкурентоспроможності економіки / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 108-112.
 23. Пуцентейло, П. Р. Проблеми становлення та розвитку м'ясного скотарства / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 69-74.
 24. Пуцентейло, П. Р. Оцінка стану інвестиційної діяльності в Україні / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 107-111.
 25. Пуцентейло, П. Р. Сутність організаційно-економічного забезпечення функціонування галузі тваринництва в умовах ринку / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 8-14.
 26. Пуцентейло, П. Основні стратегічні напрями і завдання конкурентоспроможного розвитку галузі м'ясного скотарства України / Петро Пуцентейло // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 38-44.
 27. Пуцентейло, П. Р. Моделювання оптимізації виробничої структури аграрних підприємств / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 43-50.
 28. Пуцентейло, П. Шляхи інтесифікації виробництва яловичини / Петро Пуцентейло // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали ІІ Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [ Тернопіль, 15-16 верес. 2010 р.] / редкол. : А. М. Стельмащук, М. К. Пархомець, Я. С. Стравський [та ін.] ; відп. за вип. Б. О. Сидорук. – Тернопіль : ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 323-325.
 29. Пуцентейло, П. Чинники, принципи і заходи державної аграрної політики в умовах ринкової економіки / Петро Пуцентейло // Основні напрями і механізми ресурсозбереження в системі антикризового управління виробництвом: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 13-14 жовт. 2011 р.] / відп. за вип. С. В. Капітанець. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 63-66.
 30. Пуцентейло, П. Організаційно-економічний механізм конкурентоспроможності розвитку м'ясного скотарства / Петро Пуцентейло // Механізми удосконалення взаємовідносин "людина-природа" в умовах економічної і екологічної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Івано-Франківськ, 1-2 груд. 2011 р.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 44-48.
 31. Пуцентейло, П. Р. Особливості конкурентоспроможного розвитку галузі м'ясного скотарства в Україні / П. Р. Пуцентейло // Перспективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 берез. 2010 р.] / редкол. : П. І. Гетало, А. В. Колісник, Г. О. Гончаров [та ін.] ; гол. ред. В. П. Гетало. – Полтава : Світоч, 2010. – С. 117-119.
 32. Пуцентейло, П. Інноваційний розвиток підприємств м'ясного скотарства як єдиний шлях підвищення ефективності його виробництва і формування конкурентних переваг / Петро Пуцентейло // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Чернівці, 17-18 листоп. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; відп. за вип. В. К. Євдокименко. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 54-58.
 33. Пуцентейло, П. До питання аналізу стратегічного розвитку інноваційного підприємництва / Петро Пуцентейло // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 83-85.
 34. Пуцентейло, П. Стан та перспективи розвитку фермерської діяльності на Тернопільщині / Петро Пуцентейло // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 93-97.
 35. Пуцентейло, П. Аспекти формування нових підприємницьких структур в АПК Тернопільської області [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло.
 36. Пуцентейло, П. До питання аналізу стратегічного розвитку інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло.
 37. Пуцентейло, П. Засади розвитку малого бізнесу [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло.
 38. Пуцентейло, П. Обгрунтування розвитку підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло.
 39. Пуцентейло, П. Р. Організаційно-технологічні аспекти функціонування галузі м’ясного скотарства [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 106-113.
 40. Пуцентейло, П. Р. Особливості функціонування м’ясного скотарства Канади і США [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 14-21.
 41. Пуцентейло, П. Р. Оцінка конкурентоспроможності ринку м’яса яловичини [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 205-215.
 42. Пуцентейло, П. Р. Формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Агроінком : аграрн. інформ. наук.-виробн. журнал. – 2008. – № 1-2. – С. 9-11.
 43. Пуцентейло, П. Р. Еколого-економічні аспекти використання відходів деревини / П. Р. Пуцентейло, М. Б. Свинтух // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 135-139.
 44. Пуцентейло, П. Р. Державні закупівлі в Україні: аспекти розвитку та функціонування / П. Р. Пуцентейло, Ю. Б. Миронюк // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 179-187.
 45. Пуцентейло, П. Р. Оцінка потенціалу виробництва біопалива з соломи / П. Р. Пуцентейло, Т. В. Змарко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 133-136.
 46. Пуцентейло, П. Стан і пріоритети розвитку м'ясного скотарства України /Петро Пуцентейло //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] / редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 267-271.
 47. Пуцентейло, П. Домінанти удосконалення управління галуззю / Петро Пуцентейло //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – C. 135-138.
 48. Пуцентейло П. Р. Енергетичний потенціал використання деревної біомаси в Україні [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло, М. Б. Свинтух // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2 (19). – С. 190–195.
 49. Пуцентейло П. Р. Особливості сучасного розвитку м’ясо-продуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5 (15). – С. 13–18.
 50. Пуцентейло, П. Р. Стратегічні напрями розвитку тваринництва України / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 12-16.
 51. Пуцентейло, П. Р. Конкурентоспроможний розвиток галузі тваринництва як найвищий рівень прояву конкуренції / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - С. 55-61.
 52. Пуцентейло, П. Р. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 228–233.
 53. Пуцентейло, П. Р. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством / П. Р. Пуцентейло, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – C. 196-205.
 54. Пуцентейло, П. Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 194–198.
 55. Пуцентейло, П. Р. Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції  [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 80-86.
 56. Бруханський, Р. Ф. Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – C. 187-198.
 57. Пуцентейло, П. Аналіз сучасного розвитку галузі тваринництва України [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Економіка і управління. – К. : ДЕТУТ, 2015. – Bun. 31. – С. 268-276. 
 58. Пуцентейло, П. Аналітична компонента облікового забезпечення підприємств [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло // Економічний дискурс : міжнар. зб. наук. праць . – 2015. – Вип. 4. – С. 145-157. 
 59. Пуцентейло, П. Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки :  міжнар. наук.-вироб. журнал. –  2015. – № 1. – С. 168-174.
 60. Пуцентейло, П. Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського  університету  права  імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : редакційно-видавничий  відділ  Івано- Франківського  університету  права  імені  Короля  Данила  Галицького,  2015. –  Вип. 11. – С. 224-232.
 61. Пуцентейло, П. Р. Концептуальні засади функціонування м’ясопродуктового підкомплексу в системі АПК України [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Вісник Донецького національного універси тету. Сер. В. Економіка і право. – 2010. – Вип. 1. – С. 134-137.
 62. Пуцентейло, П. Р. Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки :  міжнар. наук.-вироб. журнал. –  2014. – № 2. – С. 13-20.
 63. Пуцентейло, П. Напрями вдосконалення державної підтримки сільського господарства України [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – Вип. 36. – С. 256-264.
 64. Пуцентейло, П. Особливості державної підтримки галузі м’ясного скотарства [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 19. – С. 39-47.
 65. Пуцентейло, П. Р. Особливості формування вертикально-інтегрованих кооперативних структур у м’ясному скотарстві України [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Наукові і практичні аспекти сільської кооперації : зб. наук. допов. – Львів-Ліга-Прес, 2013. – 210-218.
 66. Пуцентейло, П. Р. Особливості функціонування галузі м’ясного скотарства в умовах кризи [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2012. – № 2 (10). – С. 313-318.
 67. Пуцентейло, П. Р. Реалії та перспективи розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип.  6/2 (42). – С. 30-36.
 68. Пуцентейло, П. Р. Підвищення конкурентоспроможного розвитку підприємниць-ких структур     / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2006. – № 2. – С. 39-45.
 69. Пуцентейло, П. Р. До питання щодо конкурентоспроможності продукції та її значення для підприємницької діяльності / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2006. – № 1. – С. 91-101.
 70. Пуцентейло, П. Р. Концептуальні напрями розвитку конкурентоспроможності економіки України / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2008. – № 3 (9). – С. 86-90.
 71. Пуцентейло, П. Р. Наукове забезпечення конкурентоспроможного розвитку м’ясного скотарства / П. Р. Пуцентейло // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. ІІ. – С. 48-52.
 72. Пуцентейло, П. Р. Розвиток інтеграційних відносин – чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі тваринництва / П. Р. Пуцентейло // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2012. – 8 (53). – С. 57-62.
 73. Пуцентейло, П. Р. Теоретичні узагальнення дефініції «конкурентоспроможність підприємства» / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7 (17). – С. 99-103.
 74. Пуцентейло, П. Р. Інноваційні аспекти трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання (критика та бібліографія) / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2015 – № 3 (28). – С. 287.
 75. Пуцентейло, П. Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Економіка і управління. – К., 2015. – Вип. 34. – С. 402-414.
 76. Ляхович, Г. Енергетичний аутсорсинг як послуга енергосервісних компаній: обґрунтування доцільності та можливості [Текст] / Галина Ляхович, Петро Пуцентейло, Оксана Вакун // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 3. – С. 228-234.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пуцентейло, П. Р. Конкурентоспроможність м'ясного скотарства України : теорія і практика [Текст] : монографія / П. Р. Пуцентейло.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 420 с.
 2. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 3. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 4. Пуцентейло, П. Р. Забезпечення ефективної системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика [Текст] / П. Р. Пуцентейло, М. С. Палюх // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 375-384.
 5. Пуцентейло, П. Р. Стратегічний аналіз в управлінні підприємством [Текст] / П. Р. Пуцентейло // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 260-273.
 6. Пуцентейло, П. Р. Формування ефективної системи економічної безпеки підприємства [Текст] / П. Р. Пуцентейло // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 304-314.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва [Текст]: навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло.– К.: ЦУЛ, 2007.– 300 с.
 2. Пуцентейло, П. Р. Організаціяпідприємництванаринкутоварівіпослуг [Текст] : Навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло, А. В. Шлійко. – Тернопіль : ДОБРІСПРАВИ, 2005. – 116 с.
 3. Стельмащук, А. М. Ризикивсучасномупідприємництві [Текст] : навч. вид. / А. М. Стельмащук, П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічнадумка, 2003. – 185 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва для спеціальності "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : курс лекц. / П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 91 с.
 2. Стельмащук, А. М. Економіка і організація туристично-готельного підприємства [Текст] : курс лекцій / А. М. Стельмащук, П. Р. Пуцентейло.– Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 376 с.
 3. Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук.-практ. рек. для п-ва НДВГ "Наука" / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011.– 44 с.
 4. Шлійко, А. В. Підприємництво [Текст] : курс лекцій / А. В. Шлійко, П. Р. Пуцентейло.– Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 128 с.