Булавинець Вікторія Михайлівна

Bulavynets Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 227 с.
 2. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Булавинець, В. Актуальні проблеми теорії і практики соціального захисту населення / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 122-127.
 2. Булавинець, В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 166-174.
 3. Булавинець, В. Фінансова база органів місцевої влади в контексті адміністративної реформи: сучасний стан і перспективи / В. Булавинець // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 8. – С. 241-245.
 4. Булавинець, В. М. Теоретичні засади соціального розвитку та роль держави у його фінансовому забезпеченні [Електронний ресурс] / В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 177-184.
 5. Булавинець, В. Міжбюджетні відносини на шляху реформування / В. Булавинець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 90-93.
 6. Булавинець, В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 81-90.
 7. Булавинець, В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 46-55.
 8. Булавинець, В. Місцеве самоврядування: пошук шляхів фінансової незалежності / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 281-283.
 9. Булавинець, В. Удосконалення методики планування та прогнозування видатків місцевих бюджетів соціального призначення / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 93-103.
 10. Булавинець, В. М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств / В. М. Булавинець // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 54-56.
 11. Булавинець, В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток / В. Булавинець // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 89-97.
 12. Булавинець, В. Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан та перспективи / В. Булавинець, Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 96-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Кізима, Т. О. Фінансова політика у сфер регулювання доходів трудових мігрантів : основні тенденції та проблемні аспекти [Текст] / Т. О. Кізима, В. М. Булавинець // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 350-355.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 2. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.