Дем'янишин Василь Григорович

Demyanyshyn

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дем'янишин, Василь Григорович Формування і реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Григорович Дем'янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 36 с.
 2. Дем'янишин, Василь Григорович Формування і реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Григорович Дем'янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 712 с.
 3. Демьянишин, Василий Григорьевич Организация и использование оборотных средств местной промышленности (на материалах Министерства местной промышленности УССР) : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1982. - 223 с.
 4. Демьянишин, Василий Григорьевич Организация и использование оборотных средств местной промышленности (на материалах Министерства местной промышленности УССР) : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1983. - 27 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Безгубенко, Л. Фінансова наукова школа ТАНГ: сторінки історії та сьогодення / Л. Безгубенко, В. Дем'янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 9-16.
 2. Дем'янишин, В. Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2005. – № 2. – С. 41-49.
 3. Дем'янишин, В. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 34-48.
 4. Дем'янишин, В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні / Василь Дем'янишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 5. – С. 120-123.
 5. Дем'янишин, В. Інформаційне забезпечення бюджетної політики в Україні / В. Дем'янишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТНЕУ. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 118-120.
 6. Дем'янишин, В. Концепсуальні засади видатків бюджетів та їх розподілу між ланками бюджетної системи / Василь Дем'янишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 3. – С. 62-78.
 7. Дем'янишин, В. Концептуальні засади місцевих бюджетів / В. Дем'янишин, А. Малярчук // Світ фінансів. – 2006. – № 1. – С. 5-18.
 8. Дем'янишин, В. Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів / Василь Дем'янишин, Аліна Тулюлюк // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 135-144.
 9. Дем'янишин, В. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 100-115.
 10. Дем'янишин, В. Теоретичні засади бюджетної політики / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 19-34.
 11. Дем'янишин, В. Теоретичні та організаційні основи бюджетного контролю в Україні / В. Дем'янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 45-59.
 12. Дем'янишин, В. Г. Бюджетна доктрина держави: детермінізм фінансової наука та бюджетної політики / В. Г. Дем'янишин // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 17-21.
 13. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування та його особливості в умовах демократичних перетворень / В. Г. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 62-69.
 14. Дем'янишин, В. Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів / В. Г. Дем'янишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 3-10.
 15. Дем'янишин, В. Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 133-140.
 16. Дем'янишин, В. Г. Теоретична концептуалізація бюджету держави / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 3-11.
 17. Клапків, Л. Досвід реформування системи фінансування охорони здоров'я у Польщі та Чехії / Л. Клапків, В. Дем'янишин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 109-113.
 18. Юрій, С. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 7-27.
 19. Дем'янишин, В. На вершині фінансової науки / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 189-196.
 20. Дем'янишин, В. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизнянної фінансової науки : [рецензія на кн. : Фінансова думка України : у 3-х т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій [та ін.] .- К. : Кондор, 2010. - 584 с. ] / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – C. 158-162.
 21. Дем'янишин, В. Г. Типологія, еволюція та нова парадигма фінансування системи охорони здоров'я / В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові праці НДФІ. – 2012. – Вип. 1. – С. 10-20.
 22. Дем'янишин, В. Бюджетна звітність як інформаційна база для аналізу виконання бюджетів / Василь Дем'янишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 86-90.
 23. Дем'янишин, В. Г. Модель системи фінансування охорони здоров'я: концептуальні засади й альтернативи /В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ //Фінанси України.– 2011.– № 6.– С. 45-53.
 24. Іваницька, М. Податкова компонента формування місцевих бюджетів Тернопільської області / М. Іваницька, В. Дем'янишин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип.16. – С. 20-24.
 25. Юрій, Сергій Бюджет- категорія економічна, а не лише політична [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Голос України. – 2010. – 9 червня (№104). – С. 16-17.
 26. Юрій, Сергій Бюджет Тернопілля - 2011. Надії і розчарування [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Вільне життя. – 2011. – 2 лютого (№8). – С. 1-2.
 27. Смиричинський, В. Логістична система державних закупівель у контексті бюджетної доктрини України [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 2. – С. 18-25.
 28. Дем'янишин, В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики / В. Дем'янишин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 2 . С. 7-20.
 29. Дем'янишин, В. Г. Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров'я в України / В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер.: Економіка. – 2010.- Вип. 15. – С. 4-12.
 30. Дем'янишин, В. Г. Проблеми та перспективи розвитку бюджетного нормування у системі стратегічних і тактичних методів бюджетного механізму / В. Г. Дем'янишин // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер.: Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 22-31.
 31. Дем'янишин, В. Г. Неподаткові надходження: проблеми та роль у доходах бюджету держави [Електронний ресурс] / В. Г. Дем'янишин, О. С. Шаманська.
 32. Дем'янишин, В. Г. Сучасний стан та тенденції енергозбереження в Україні та світі / В. Г. Дем'янишин, С. В. Кулибаба // Економічні науки. Сер.: Економіка. – 2010. – Вип. 7(25). – Ч. 4. – C. 2-9.
 33. Дем'янишин, В. Фундаментальні засади фінансів домогосподарств [Електронний ресурс] / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 224-228.
 34. Дем'янишин, В. Г. Концептуальні засади бюджетного прогнозування в Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 392-397.
 35. Дем'янишин, В. Минуле і сучасне фінансового господарства України / В. Дем'янишин // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 189-193. - Рец. на кн.: Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) : монографія.- К.: ДННУ "Акад.фін. управління", 2013. - 453 с.
 36. Дем'янишин, В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / Василь Дем'янишин, Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 77-88.
 37. Дем'янишин, В. Податковий механізм формування доходів бюджету: концептуальні засади теорії та напрями модернізації / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 84-96.
 38. Лободіна, З. Організаційно-методичні засади вдосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 69-85.
 39. Дем'янишин, В. Сучасні вектори реформування управління державними фінансами в умовах модернізації фінансового механізму та фінансової системи України [Текст] / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 2(67). – С. 51-65.
 40. Сучасні тенденції розвитку та наслідки трансформації бюджетної системи України в контексті реформування управління публічними фінансами [Текст] / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима, Світлана Савчук // Вісник економіки. – 2021. – № 4(102). – С. 38-56.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 496 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 6. Дем'янишин, В. Г. Теоретико-організаційні засади фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 11-66.
 7. Дем'янишин, В. Г. Розвиток законодавчої та нормативної основи організації фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку держави [Текст] / В. Г. Дем'янишин, В. В. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 40-51.
 8. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 10. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Й. М. Бескида. – К. : Таксон, 2002. – 256 с.
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи [Текст] = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 5. Демьянишин, В. Г. Совершенствование бюджетного нормирования в механизме обеспечения бюджетного процесса [Текст] / В. Г. Демьянишин // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 49-55.
 6. Дем'янишин, В. Г. Бюджет. Бюджетна система [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 153-210.
 7. Юрій, С. І. Становлення та розвиток фінансової науки [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 57-83.
 8. Юрій, С. І. Бюджет як основний фінансовий план держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 49-74.
 9. Дем'янишин, В. Г. Видатки бюджету на управління та оборону [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 521-560.
 10. Дем'янишин, В. Г. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 211-272.
 11. Дем'янишин, В. Г. Система видатків бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 333-376.
 12. Дем'янишин, В. Г. Система доходів бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 273-332.
 13. Юрій, С. І. Сутність, призначення і роль бюджету держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-48.
 14. Дем'янишин, В. Г. Виконання бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 225-270.
 15. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 144-224.
 16. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 37-91.
 17. Дем'янишин, В. Г. Сутність та складові бюджетного менеджменту [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 19-36.
 18. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 19. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 20. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 35-86.
 21. Дем'янишин, В. Г. Сутність та складові бюджетного менеджменту [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 15-34.
 22. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 147-236.
 23. Дем'янишин, В. Г. Виконання бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 237-278.