Круп'як Ірина Йосифівна

круп'як ірина йосифівнаКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Круп'як, Ірина Йосифівна Фінансове забезпечення розвитку депресивних територій [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Йосипівна Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с.
 2. Круп'як, Ірина Йосифівна Фінансове забезпечення розвитку депресивних територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Йосипівна Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Круп'як, Л. Б. Проблеми та стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки / Л. Б. Круп'як, І. Й. Круп'як // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 31-35.
 2. Юрій, С. Проблеми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій в умовах трансформації економічних процесів / С. Юрій, І. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип.13. – С. 5-11.
 3. Круп'як, Ірина Проблеми залучення джерел інвестування в економіку України в умовах трансформації сучасних економічних процесів / Ірина Круп'як, Лідія Круп'як // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2005. – Вип. 4. – С. 83-86.
 4. Круп'як, І. Й. Вдосконалення системи фінансового забезпечення розвитку депресивних територій / І. Й. Круп'як // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2009. – № 1. – С. 449-457.
 5. Круп'як, Ірина Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінка фінансового забезпечення їх розвитку / Ірина Круп'як // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2009. – Вип. 11. – С. 13-18.
 6. Круп'як, Л. Факторна оцінка депресивності територій в контексті соціально-економічного розвитку держави / Л. Круп'як, І. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – 2006. – Вип.11. – С. 11-15.
 7. Круп'як, І. Й. Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення розвитку депресивних територій в умовах трансформації сучасних економічних процесів [Електронний ресурс] / І. Й. Круп'як // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2011. – Вип. 5/1. – С. 15-20.
 8. Круп'як, І. Й. Аналітична оцінка джерел фінансових ресурсів на подолання депресивності територій в умовах ринкової економіки / І. Й. Круп'як // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 224-229.
 9. Круп’як, І. Й. Активізація фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва в депресивних регіонах [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 10. Круп’як, І. Банківський кредит як джерело фінансових ресурсів для подолання депресивності територій [Електронний ресурс] / І. Круп’як.
 11. Круп’як, І. Й. Бюджетне фінансування розвитку депресивних територій в контексті економічних перетворень [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 12. Круп’як, І. Й. Державне стимулювання розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2011. – Вип. 5/1. – С. 15-20.
 13. Круп’як, І. Залучення інвестицій у системі функціональних механізмів управління регіоном [Електронний ресурс] / І. Круп’як.
 14. Круп’як, І. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 15. Круп’як, Л. Б. Зовнішня заборгованість держави в умовах економічних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. –  2015. – Вип. 1 (13), т. 1.
 16. Круп’як, Л. Б. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й.  Круп’як // Ефективна економіка. – 2015. – № 12.
 17. Круп’як, І. Інвестування розвитку депресивних територій в умовах  трансформації сучасних економічних процесів [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 18. Круп’як, Л. Б. Інноваційні механізми модернізації адміністрування  діяльності організації в контексті підвищення професійної компетентності її персоналу [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Державне управління: удосконалення та розвиток : наук. журнал. – 2014. – № 8.
 19. Круп’як, І. Міжбюджетні відносини в умовах соціально-економічних трансформацій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 20. Круп’як, І. Особливості вибору критеріїв та методу визначення депресивних територій в контексті соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 21. Круп’як, І. Особливості іноземного інвестування розвитку депресивних територій в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 22. Круп’як, І. Особливості розвитку міжнародного ринку акцій в умовах глобальних економічних трансформацій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 23. Круп’як, І. Особливості співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями в умовах глобальної економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 24. Круп’як, Л. Б. Особливості структурних трансформацій ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.
 25. Круп’як, І. Подолання регіональної диференціації податкоспроможності як напрям державного стимулювання розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 26. Круп’як, І. Й. Пріоритетні напрями державного фінансового стимулювання розвитку депресивних територій в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2014. – Т. 1. – С. 228-232.
 27. Круп’як, І. Проблеми законодавчого забезпечення розвитку депресивних територій в Україні [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як // Наука молода. – 2006. – Вип. 4. – С. 123-125.
 28. Круп’як, І. Й. Програмно-цільове фінансування розвитку депресивних територій в умовах ринкової трансформації економіки [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 29. Круп’як, І. Стратегічні пріоритети розвитку транснаціональних банків у світовому фінансовому середовищі [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 30. Круп’як, І. Й. Управління фінансовими ресурсами регіону в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 31. Круп’як, І. Фінансове стимулювання розвитку регіонів в умовах економічних перетворень [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 32. Круп’як, І. Фінансові аспекти соціального розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 33. Круп’як, І. Й. Фінансові домінанти розвитку регіону в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Йосифівна Круп’як.
 34. Круп’як, І. Формування системи механізмів санації депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 35. Круп’як, І. Формування системи фінансового забезпечення подолання депресивності територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 36. Круп’як, І. Цільові орієнтири фінансової стратегії подолання депресивності територій в умовах глобальної економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 37. Круп’як, І. Й. Особливості фінансування сталого розвитку економіки держави [Електронний ресурс] / Ірина Йосифівна Круп’як // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 11. – С. 719-723.
 38. Круп’як, І. Фінансові аспекти управління інноваційним розвитком держави в сучасних умовах [Текст] / Ірина Круп’як, Лідія Круп’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2022. - Вип. 27. - С. 17-25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.