Лободіна Зоряна Миколаївна

Lobodina

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лободіна, Зоряна Миколаївна Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Миколаївна Лободіна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 255 с.
 2. Лободіна, Зоряна Миколаївна Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Миколаївна Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лободіна, З. Вдосконалення фінансового контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів у галузі охорони здоров'я / Зоряна Лободіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 123-125.
 2. Лободіна, З. М. Доступність медичної допомоги для населення: проблеми та перспективи забезпечення / З. М. Лободіна // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – 2010. – Вип. 24. – С. 285–293.
 3. Лободіна, З. М. Моніторинг фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей / З. М.Лободіна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – С. 296–301.
 4. Лободіна, З. М. Необхідність та напрями реформування управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей / З. М.Лободіна // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 126. – С. 58–60.
 5. Лободіна, З. М. Організаційні засади управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я / З. М.Лободіна // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Сер. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 9 (87). – С. 177–185.
 6. Лободіна, З. М. Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров'я / З. М. Лободіна // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 88-97.
 7. Лободіна, З. М. Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я дітей Подільського регіону: реалії та вектори реформування / Лободіна З. М. // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 117–123.
 8. Лободіна, З. Механізм ринку медичних послуг України в сучасних умовах / З. Лободіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 80-84.
 9. Лободіна, З. Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 140-150.
 10. Лободіна, З. Передумови формування альтернативних джерел фінансового забезпечення охорони здоров’я / Зоряна Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 3. – С. 78–82 .
 11. Лободіна, З. Правові засади управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я дітей / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 105-113.
 12. Лободіна, З. Прагматика і проблематика розподілу фінансових ресурсів закладів охорони здоров'я дітей / Зоряна Лободіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 115-119.
 13. Лободіна, З. Реформування системи оплати медичних послуг закладів охорони здоров’я дітей: перспективи запровадження глобального бюджету / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4. – С. 151–162.
 14. Лободіна, З. Сучасні підходи до ціноутворення в галузі охорони здоров'я / Зоряна Лободіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 133-136.
 15. Лободіна, З. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей / Зоряна Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 132–137.
 16. Лободіна, З. Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей: реалії формування та персективи зростання / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 73-84.
 17. Лободіна, З. М. Перспективні джерела фінансування підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я / З.М.Лободіна // Вісник Львівської державної фінансової академії. Сер. Економіка. – 2005. – № 6. – С. 326–332.
 18. Лободіна, З. М. Практика і проблематика фінансового забезпечення загальної освіти в умовах соціально-економічних трансформацій / З. М. Лободіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 188–192.
 19. Лободіна, З. М. Стратегії управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей / З.М.Лободіна // Наука й економіка. – 2008. – № 1. – С. 65–73.
 20. Лободіна, З. М. Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан і проблеми здійснення / З. М. Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 123–130.
 21. Лободина, З. Совершенствование финансового обеспечения учреждений здравоохранения Украины / Зоряна Лободина // Вестник Финансовой академии. – 2008. – № 4. – С. 194–197.
 22. Лободіна, З. М. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій в контексті проведення бюджетної реформи /З. М. Лободіна //Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 124-128.
 23. Лободіна, З. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 17-24.
 24. Лободіна, З. Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів охорони здоров’я в умовах ринкових трансформацій / З. М. Лободіна, Я. М. Буздуган // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 16. – С. 100-106.
 25. Лободіна, З. М. Теоретико-правові засади формування фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей [Електронний ресурс] / З. М. Лободіна.
 26. Лопушняк, Г. С. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку охорони здоров'я / Г. С. Лопушняк, З. М. Лободіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 11. - С. 46-55.
 27. Лободіна, З. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні / Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 7-19.
 28. Лободіна, З. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні / З. Лободіна // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 69-79.
 29. Лопушняк, Г. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні / Г. Лопушняк, З. Лободіна, С. Скибиляк // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 131-142.
 30. Лободіна, Зоряна Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 69-82. 
 31. Лободіна, З. Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення / Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 29-42.
 32. Лободіна, З. М. Міжбюджетні трансферти: реалії надання та шляхи удосконалення в контексті зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування / Зоряна Миколаївна Лободіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 7. – С. 23-25.
 33. Лободіна, З. Практика і проблематика здійснення видатків місцевих бюджетів тернопільської області на соціальну сферу та соціальний захист населення / З. Лободіна // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 126-142.
 34. Лободіна, З. Бюджетне забезпечення охорони здоров’я: детермінанти впливу на людський розвиток [Електронний ресурс] / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1. – С. 75-86.
 35. Лободіна, З. М. Оцінка впливу видатків місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій та проблеми її здійснення / З. М. Лободіна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 70-75.
 36. Лободіна, З. М. Планування видатків бюджетів на охорону здоров’я в умовах реформи міжбюджетних відносин / З. М. Лободіна // Збірник наукових праць Перших наукових читань пам’яті С І. Юрія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 110-115. (Тернопіль, 26 листопада 2015 р.)
 37. Лободіна, З. М. Соціальна політика держави та роль бюджету у її реалізації / З. М. Лободіна, Н. О. Довжук // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць :  у 2-х ч. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 1. – С. 199-204.
 38. Лободіна, З. Практика і проблематика здійснення видатків місцевих бюджетів Тернопільської області на соціальну сферу та соціальний захист населення [Електронний ресурс] / Зоряна Лободіна // Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України : зб. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 10. – С. 126-142.
 39. Lobodina, Z. Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения в Украине: проблемы и пути усовершенствования  / Zoryana Lobodina, Galina Lopuszniak // Zeszyту naukowe: Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. – 2015. – № 1 (47). – С. 245 - 259.
 40. Дем'янишин, В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / Василь Дем'янишин, Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 77-88.
 41. Кізима Т. Проблеми вдосконалення бюджетної політики держави в контексті фіскальної децентралізації / КізимаТетяна, Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 7-19.
 42. Лободіна, З. М. Принципи формування та функціонування бюджетного механізму / Зоряна Миколаївна Лободіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12. – С. 4-9.
 43. Лободіна, З. Теоретико-методологічні засади бюджетного механізму / Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018. – Вип. 1 – С. 45-55.
 44. Лободіна, З. Організаційно-методичні засади вдосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 69-85.
 45. Лободіна, З. М Архітектоніка бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / З. М. Лободіна // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 1. – C. 45-57.
 46. Кізима, Андрій  Трансформація технологій бюджетування в контексті забезпечення інклюзивного сталого зростання держави / Андрій Кізима, Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 24–37.
 47. Сучасні тенденції розвитку та наслідки трансформації бюджетної системи України в контексті реформування управління публічними фінансами [Текст] / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима, Світлана Савчук // Вісник економіки. – 2021. – № 4(102). – С. 38-56.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 6. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. проф. О. П. Кириленко, І І. Білоус, Б.С. Малиняк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 430 с. – Із змісту : Лободіна З. М. Проблема доступності медичної допомоги для населення.С. 162-177.
 7. Лободіна, З. М. Сучасні тенденції реформування пенсійної системи в Україні [Текст] / З. М. Лободіна // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 251-266.
 8. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 9. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с.
 10. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 11. Лопушняк, Г. С. Фінансові аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку охорони здоров'я [Текст] / Г. С. Лопушняк, З. М. Лободіна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 284-296.
 12. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем’янишин [та ін.]; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль :Економічна думка, 2010. – 423 с.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Лободіна, З. М. Видатки бюджету на загальну освіту [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 478-488.
 5. Лободіна, З. М. Видатки на охорону здоров'я [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 501-510.
 6. Лободіна, З. М. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 167-173.
 7. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 8. Лободіна, З. М. Особливості планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 200-211.
 9. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 10. Савчук, С. В. Програмно-цільовий метод бюджетування [Текст] : навч. посіб. / С. В. Савчук, А. В. Дем'янюк, З. М. Лободіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 180 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення курсу "Бюджетна політика і бюджетне планування" : метод. вказівки [Текст]: / З. М. Лободіна, Г. Б. Погріщук – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2010. – 72 с.
 2. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу "Бюджетна система" : метод. вказівки для слухачів від. післядипломної освіти і підвищення кваліфікації[Текст]: / З. М. Лободіна, М. М. Тріпак – : Тернопіль ТНЕУ, 2010. – 42 с.
 3. Програма стажування студентів V курсу факультету фінансів ОКР "Магістр" : метод. вказівки [Текст]: / З. М. Лободіна, О. П. Кириленко –: Тернопіль ТНЕУ, 2009. – 18 с.
 4. Програма фахового, переддипломного та педагогічного стажування: метод. вказівки для студ. очної. форми навчання ОКР "Магістр" спец. 8.050104 “Фінанси в органах Державного казначейства України” [Текст]: / З. М. Лободіна, С. І. Юрій, Л. М. Безгубенко, В. Г. Дем’янишин – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 32 с.
 5. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу "Фінансове адміністрування та менеджмент державних установ та організацій" : метод. вказівки для студ. очної та заоч. форми навчання [Текст]: / З. М. Лободіна, Г. Б. Погріщук, Т. В. Польова – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 93 с.
 6. Програма переддипломної, виробничої та педагогічної практики: метод. вказівки для студ. студентів V курсу факультету денної форми навчання ОКП "Спеціаліст" спец. 7.050104 “Фінанси в органах Державного казначейства України” [Текст]: / З. М. Лободіна, С. І. Юрій, Л. М. Безгубенко, В. Г. Дем’янишин – Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 13 с.
 7. Програма практики фахового, переддипломного та педагогічного: метод. вказівки для студ. студентів V курсу факультету фінансів денної форми навчання ОКР "Магістр" спец. 8.050104 “Фінанси в органах Державного казначейства України” [Текст]: / З. М. Лободіна, С. І. Юрій, Л. М. Безгубенко, В. Г. Дем’янишин – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 13 с.
 8. Лободіна, З. М. Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів [Текст] / З. М. Лободіна // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 26-31.
 9. Лободіна, З. М. Формування дохідної бази місцевих бюджетів [Текст] / З. М. Лободіна // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 39-43.