Сидор Ірина Петрівна

Sydor

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 198 c.
 2. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сидор І. Вітчизняні реалії бюджетного фінансування промисловості, енергетики і будівництва: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 4. – С. 64-71.
 2. Сидор І. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2009. –№ 4. – С. 44-53.
 3. Сидор І. Цінові аспекти податків на споживання: теоретична концептуалізація / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 125-134.
 4. Сидор І. Акцизний збір у регулюванні соціально-економічних процесів в регіоні / І. Сидор // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 99-102.
 5. Сидор І. П. Виконання місцевих бюджетів в Україні: практика та проблематика [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. 2 (46). – С. 277-287.
 6. Сидор І. П. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І. П. Сидор, Т. М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 11-16.
 7. Сидор І. П. Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби України [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог : в-во Національного університету «Острозька академія», 2010. Вип. 13. – С. 48-56.
 8. Сидор І. Фіскальний та регулюючий вплив акцизного збору на процеси ціноутворення / І. Сидор // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 165-172.
 9. Сидор, І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України / І. Сидор // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 113-122.
 10. Сидор, І. П. Бюджетне регулювання економіки : дослідження сутності [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки – 2012. – Вип. 21. – С. 237-244.
 11. Сидор, І. П. Державне регулювання цін на продовольчі товари: вітчизняна практика та необхідність її удосконалення [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор// Галицький економічний вісник. – 2012 – № 1 (34) – С. 25-30.
 12. Сидор, І. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів : проблеми формування та резерви зростання / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 20-29.
 13. Сидор, І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності / Ірина Сидор // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 31-41.
 14. Парижак, Н. В. Фінансові ресурси підприємницьких структур і непряме оподаткування / Н. В. Парижак, І. П. Сидор // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2003. – Вип. 7. – С. 265-269.
 15. Сидор, І. П. Цінові аспекти податкового навантаження / І. П. Сидор // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТАНГ. – 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 196-199.
 16. Сидор, І. П. Митні платежі як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І. П. Сидор // Науковий вісник Волинського державного університету. – 2005. – № 1. – С. 242-248.
 17. Сидор, І. П. Податок на додану вартість в контексті ринкового ціноутворення [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наука і економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницького екон. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 1 (9). – С. 166-172.
 18. Сидор, І. П. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 44-53.
 19. Сидор, І. П. Організація діяльності та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 3. – С. 156-168.
 20. Сидор, І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2013. – № 3. – С. 19-29.
 21. Сидор, І. П. Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – № 23. – С. 123-127.
 22. Коваль, С. Л. Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, С. Л. Коваль // Наука й економіка. – 2014. – № 3 (35). – С. 18-24.
 23. Sydor, I. The functions of the state and the need for their budget financing [Electronic resource] / I. Sydor, V. Bulavynets.
 24. Сидор, І. Виконання бюджету за доходами: сучасні реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 25. Сидор, І.П. Бюджетна підтримка розвитку промисловості в Україні [Електронний ресурс] / І.П. Сидор // Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін. Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 22-23.10.2009 р.) - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - Частина 2. - С. 270-273.
 26. Сидор, І. П. Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти і вітчизняна практика / І. П. Сидор // Ефективна економіка : електронне фахове видання. – 2015. – № 9.
 27. Сидор, І. П. Податковий і неподатковий механізми наповнення місцевих бюджетів в Україні / Ірина Петрівна Сидор // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 9. – С. 41-48.
 28. Сидор, І. Управління соціальним розвитком територіальної громади: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 29. Сидор, І. П. Проблеми реалізації бюджетних програм розвитку економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансове забезпечення діяльності субєктів господарювання", м. Кременчук 19-20.02.2015 р. - С. 141-144.
 30. Сидор, І. Фінансова політика та її місце у професійній підготовці державних службовців [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Збірник матеріалів круглого столу "Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба" в контексті адміністративної реформи". (Тернопіль, 20.05.2011 р.). - Тернопіль: Видавництво ТНЕУ "Економічна думка", - 2011. - 137 с.
 31. Сидор, І. П. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом України / І.П. Сидор // Методологічні проблеми фінансової теорії і практики в умовах економічної нестабільності. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - С. 154-158.
 32. Сидор, І. П. Фіскальний та регулюючий потенціал податку з доходів фізичних осіб в Україні / І. П. Сидор // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 156-162.
 33. Сидор, І. П. Споживчий кошик та рівень життя населення в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців та практиків". - Тернопіль: ТНЕУ, 11.04. 2016 р. - С. 107-111.
 34. Сидор, І. П. Загальнодержавні податки і збори в контексті наповнення місцевих бюджетів: реалії вітчизняної практики / І. П. Сидор, Р. М. Корнацька // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – C. 126-133.
 35. Сидор, І. Державне пенсійне страхування в Україні: виклики сучасності та напрями реформування / Ірина Сидор, Тетяна Денисюк // Світ фінансів. – 2022. – Вип. 1(70). – С. 22-35.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Сидор, І. П. Фінансове забезпечення економічної діяльності держави в контексті інвестиційно-інноваційних процесів [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 173-186.
 7. Сидор, І. П. Фінансування підготовки кадрів в Україні : інвестиційно-інноваційний потенціал [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 264-274.
 8. Кізима, Т. О. Оподаткування доходів домогосподарств : інвестиційно-стимулюючий ефект [Текст] / Т. О. Кізима, І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 355-363.
 9. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Парижак, Н. В. Ціноутворення (Збірник задач і нормативних актів) [Текст] / Н. В. Парижак, І. П. Сидор. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 106 с.
 2. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 3. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 4. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 5. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на підготовку кадрів [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 488-501.
 6. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на розвиток промисловості, енергетики і будівництва [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 411-420.
 7. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 8. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка, І. П. Сидор ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 32 с.