Савчук Світлана Василівна

1450191426 1415871484 savshukКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савчук, Світлана Василівна Планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Світлана Василівна Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.
 2. Савчук, Світлана Василівна Планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Світлана Василівна Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Савчук С. Бюджетна політика на локальному рівні: реалії та перспективи / С. Савчук // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль, 2006.– С. 88-92.
 2. Савчук С. До питання про сутність бюджетного планування / С. Савчук // Світ фінансів.– 2006.–№ 3.– С. 181-185.
 3. Савчук С. Сутнісно-теоретичні аспекти бюджетного федералізму / С. Савчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 6. – С. 72-77.
 4. Савчук С. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації / С. Савчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 81-85.
 5. Савчук, С. В. Бюджетний федералізм: досвід зарубіжних країн / С. В. Савчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород , 2007. – Спец. вип. 22, ч. 1. – С. 150-154.
 6. Тріпак, М. М. Прагматика формування місцевих бюджетів в умовах побудови в Україні демократичного суспільства / М. М. Тріпак, С. В. Савчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць : в 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Т. IV, вип. 233. – С. 932-940.
 7. Тріпак, М. М. Міжбюджетні трансферти – основа надходжень місцевих бюджетів в умовах розширення повноважень органів місцевого самоврядування / М. М. Тріпак, С. В. Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 3. – № 6 . – С. 161 – 166.
 8. Савчук, С. В. Місцеві бюджети в умовах бюджетного реформування / С. В. Савчук // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Сер. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 9. – С. 185-192.
 9. Савчук С. В. Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. В. Савчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 39-47.
 10. Савчук, С. Планування міжбюджетних трансфертів: практика та шляхи вдосконалення / Світлана Савчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 222-230.
 11. Савчук, С. В. Теоретико-концептуальні засади визначення доходів бюджетів як об’єкту бюджетного планування / С. В. Савчук // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 81-89.
 12. Савчук, С. Проблемні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в Україні / Світлана Савчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С. 18-21.
 13. Савчук, С. В. Проблеми формування власних надходжень бюджетних установ / С. В. Савчук, В. В. Гуцалюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 2. – С. 32-35.
 14. Савчук, С. В. Особливості застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі / Світлана Василівна Савчук // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 111-114.
 15. Савчук, С. В. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів / Світлана Василівна Савчук // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 2. – С. 93-103.
 16. Savchuk, S. Fiscal policy and its role in budget planning [Electronic resource] / Svitlana Savchuk // Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. – Science : Economics, Political science, History. – 2014. – № 4(212). – P. 94-102.
 17. Савчук, С. В. Управління бюджетом: концептуальні засади становлення та розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – Чернівці, 2015.– Вип. 730-731. – С. 127-131.
 18. Савчук, С. В. Аналіз ефективності праці / С. В. Савчук, В. М. Неміш, Н. Р. Москаль // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 47.
 19. Савчук, С. Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств / С. Савчук, В. Саньоцький, В. Клевець // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 272-273.
 20. Савчук, С. Проведення ревізії основних засобів у бюджетних установах / С. Савчук, Р. Домбровський // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 84-86.
 21. Савчук, С. В. Інвестиційний клімат в Україні в умовах ринкових трансформацій / С. В. Савчук // Вісник Тернопільської академій народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. 16. – С. 97-102.
 22. Савчук, С. В. Нормативи медичної допомоги / С. В. Савчук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 327-331.
 23. Савчук, С. В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-трансфертної системи / С. В. Савчук, В. М. Неміш // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2005. – № 1. – С. 32-33.
 24. Квасниця, О. Сучасний стан та особливості розвитку малого підприємництва / О. Квасниця, С. Савчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 30-34.
 25. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 26. Савчук, С. Сучасні підходи до управління місцевим боргом в Україні / Світлана Савчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 35-38.
 27. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.
 28. Савчук, С. Роль видатків місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів / Світлана Савчук, Антоніна Дем'янюк, Мирослава Гупаловська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 4. – С. 52-64.
 29. Сучасні тенденції розвитку та наслідки трансформації бюджетної системи України в контексті реформування управління публічними фінансами [Текст] / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима, Світлана Савчук // Вісник економіки. – 2021. – № 4(102). – С. 38-56.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.
 2. Савчук, С. В. Вдосконалення планування дохідної частини місцевих бюджетів [Текст] / С. В. Савчук // Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – С. 142-151.
 3. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 4. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): монограф. Т.1. / [та інш.];  під заг. ред. Т.О.Журавльової. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 363.
 5. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кізима, Т. О. Державні фінанси в умовах демократії [Текст] : Навчальний посібник / Т. О. Кізима, С. В. Савчук. – Тернопіль : Воля, 2005. – 200 с.
 3. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 4. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 5. Савчук, С. В. Програмно-цільовий метод бюджетування [Текст] : навч. посіб. / С. В. Савчук, А. В. Дем'янюк, З. М. Лободіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 180 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмно-цільовий метод бюджетування: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 – фінанси, освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” денної і заочної форм навчання / Б. С. Малиняк, С. В. Савчук. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 53 с.
 2. Управління особистими доходами і витратами [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. С. В. Савчук, А. А. Сидорчук. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 43 с.
 3. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / З. М. Лободіна, М. Б. Гупаловська, С. В. Савчук, А. В. Дем’янюк. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 48 с.
 4. Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Бюджетний процес” / Савчук С. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – 108 с.
 5. Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Бюджетний менеджмент” / Савчук С. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – 47 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт за магістерською програмою “Управління місцевими фінансами” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”денної і заочної форми навчання / Савчук С. В., Дем’янюк А. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 46 с.